03August

Phòng Thanh tra và Pháp chế

09:08


GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG THANH TRA VÀ PHÁP CHẾ

 

I. THÔNG TIN CHUNG

  1. Tên đầy đủ của đơn vị: PHÒNG THANH TRA VÀ PHÁP CHẾ
  2. Địa chỉ và thông tin liên hệ:

   - Địa chỉ: 112A, Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

   - Điện thoại: 02702.210.755

   - Email: pttpc@cdvl.edu.vn

II. BỘ MÁY VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

  1. Bộ máy tổ chức

- Trưởng phòng: 01

- Phó Trưởng phòng: 01

- Viên chức và người lao động: 05

- Sơ đồ tổ chức bộ máy:

  1. Thông tin nhân sự

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

Email

1

Ngô Trần Thị Anina

Thạc sĩ

 Trưởng phòng

nttanina@cdvl.edu.vn

2

Nguyễn Văn Hồng Đức

Đại học

Phó Trưởng phòng

nvhduc@cdvl.edu.vn

3

Phạm Châu Hải

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

pchai@cdvl.edu.vn

4

Ngô Văn Quốc

Đại học

Giảng viên

nvquoc@cdvl.edu.vn

5

Nguyễn Đào Nguyễn

Đại học

Chuyên viên

ndnguyen@cdvl.edu.vn

6

Trịnh Thị Quỳnh Mai

Thạc sĩ

Chuyên viên

ttqmai@cdvl.edu.vn

7

Nguyễn Thanh Tâm

Đại học

Chuyên viên

nttam@cdvl.edu.vn

 

Hình tập thể phòng

 

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG

1. Chức năng:

Phòng Thanh tra và pháp chế là đơn vị chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện những công việc sau:

Công tác thanh tra: tổ chức thanh tra, kiểm tra nội bộ được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của nhà trường nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; phát hiện những thiếu sót trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật, quy định, quy chế thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo và các vấn đề khác.

Công tác pháp chế: tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng Nhà trường về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, hoạt động của Trường Cao đẳng Vĩnh Long; bảo đảm cho Nhà trường hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác thanh tra

 * Hoạt động thanh, kiểm tra

a) Kiểm tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục và đào tạo.

b) Kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ, việc thực hiện các quy định về giáo trình bài giảng ở mọi loại hình, cấp học và trình độ đào tạo trong phạm vi toàn trường.

c) Kiểm tra việc thực hiện công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường.

d) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giáo dục đào tạo của Trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

e) Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo theo qui định của pháp luật về chống tham nhũng.

f) Kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành các quy định của Nhà trường, các văn bản pháp quy của Bộ GD-ĐT, Bộ LĐ-TB&XH, pháp luật của nhà nước về giáo dục và đào tạo; đề nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định về giáo dục, đào tạo nhằm khắc phục những hạn chế không phù hợp với thực tế, phát huy các yếu tố tích cực.

* Hình thức thanh, kiểm tra

Hoạt động kiểm tra được thực hiện dưới hình thức kiểm tra theo chương trình, kế hoạch và kiểm tra đột xuất.

a) Kiểm tra theo chương trình, kế hoạch được tiến hành theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

b) Kiểm tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện đơn vị, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật,theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc do Hiệu trưởng giao.

2.2. Công tác pháp chế

Tổ chức xây dựng các văn bản quản lý liên quan đến công tác pháp chế của Nhà trường.

Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác pháp chế.

Giúp Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường Cao đẳng Vĩnh Long, các đơn vị, cán bộ, viên chức, người lao động và người học.

Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với các văn bản do các phòng, ban chức năng soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của nhà nước; nội quy, quy chế, quy định của Trường Cao đẳng Vĩnh Long cho viên chức, người lao động và người học; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi toàn trường.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Hiệu trưởng và các đơn vị; kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của Trường Cao đẳng Vĩnh Long và các đơn vị.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cơ quan có liên quan tổ chức, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kĩ năng công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế tại đơn vị; tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã Hội, UBND tỉnh Vĩnh Long và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế với Hiệu trưởng và cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.

2.3. Công tác khác

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.