14August

Giới thiệu về phòng Kế hoạch tài chính

15:08


GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

I. THÔNG TIN CHUNG

1. đầy đủ của đơn vị: PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

2. Địa chỉ và thông tin liên hệ

    - Địa chỉ: 112A, Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

    - Điện thoại: 02703 826899

    - Email: pkhtc@cdvl.edu.vn

II. BỘ MÁY VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Bộ máy tổ chức

   - Trưởng phòng: 01

   - Phó Trưởng phòng: 01

   - Viên chức: 04

   - Sơ đồ tổ chức bộ máy:

2. Thông tin nhân sự

STT

Họ và tên

Học vị

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Trọng Hưng

Thạc sĩ

 Trưởng phòng

nthung@cdvl.edu.vn

2

Nguyễn Duy Vinh

Cử nhân

Phó Trưởng phòng

ndvinh@cdvl.edu.vn

3

Lý Hồng Hạnh

Cử nhân

Kế toán viên

lhhanh@cdvl.edu.vn

4

Trịnh Thị Hồng Thắm

Cử nhân

Chuyên viên

tththam@cdvl.edu.vn

5

Nguyễn Thị Minh Tâm

Cử nhân

Chuyên viên

ntmtam@cdvl.edu.vn

6

Trần Thị Thanh Hà

Cử nhân

Chuyên viên

tttha@cdvl.edu.vn

 

Hình tập thể phòng Kế hoạch tài chính

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG

1. Chức năng:

     Phòng Kế hoạch Tài chính có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý tài chính. Tổ chức quản lý các nguồn thu, các khoản chi của Trường đúng theo quy định của Pháp luật. Thực hiện việc công khai, minh bạch về hoạt động tài chính của Trường.

2. Nhiệm vụ:

     Lập dự toán kinh phí hằng năm, phân bổ dự toán được giao cho các đơn vị thuộc Trường và tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu hoạt động của toàn Trường theo nguyên tắc cân đối được thu, chi các nguồn kinh phí hiện có.

     Tổ chức bộ máy kế toán đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ về quản lý tài chính và quản lý tài sản của Trường theo quy định.

     Thực hiện việc thu, chi, quyết toán các nguồn kinh phí theo chế độ quy định.

    Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí; sử dụng đúng mục đích và xây dựng các định mức chi áp dụng trong toàn Trường theo nguyên tắc đảm bảo yêu cầu chi và thực hiện tốt việc tiết kiệm chi để tăng thu nhập cho Viên chức.

     Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của cấp trên và của Hiệu trưởng.

     Bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các số liệu kế toán theo qui định.

     Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.