30November

Phòng Kế hoạch - Tài chính

08:11Phòng Kế hoạch Tài chính

     Chức năng:
Phòng Kế hoạch Tài chính có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu trong công tác quản lý tài chính. Tổ chức quản lý các nguồn thu, các khoản chi của Trường đúng theo quy định của Pháp luật. Thực hiện việc công khai, minh bạch về hoạt động tài chính của Trường.

     Nhiệm vụ:

- Lập dự toán kinh phí hằng năm, phân bổ dự toán được giao cho các đơn vị thuộc Trường và tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu hoạt động của toàn Trường theo nguyên tắc cân đối được thu, chi các nguồn kinh phí hiện có.
- Tổ chức bộ máy kế toán đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ về quản lý tài chính và quản lý tài sản của Trường theo quy định.
- Thực hiện việc thu, chi, quyết toán các nguồn kinh phí theo chế độ quy địnyh.
- Tham mưu cho BGH tổ chức quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí; sử dụng đúng mục đích và xây dựng các định mức chi áp dụng trong toàn Trường theo nguyên tắc đảm bảo yêu cầu chi và thực hiện tốt việc tiết kiệm chi để tăng thu nhập cho CBVC.
- Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của cấp trên và của BGH.
- Bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các số liệu kế toán theo qui định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGH phân công.