12April

Phòng Kế hoạch tổng hợp

08:04


GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đầy đủ của đơn vị: PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

2. Địa chỉ và thông tin liên hệ:

   - Địa chỉ: 112A, Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

   - Điện thoại: 02703 823689

   - Email: pkhth@cdvl.edu.vn

II. BỘ MÁY VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Bộ máy tổ chức

- Trưởng phòng: 01

- Phó Trưởng phòng: 02

- Viên chức và người lao động: 09

- Sơ đồ tổ chức bộ máy:

 

 2. Thông tin nhân sự

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Văn Thống

Thạc sĩ

 Trưởng phòng

nvthong@cdvl.edu.vn

2

Nguyễn Quốc Khánh

Thạc sĩ

Phó Trưởng phòng

nqkhanh@cdvl.edu.vn

3

Lê Tấn Lợi

Đại học

Phó Trưởng phòng

ltloi@cdvl.edu.vn

4

Ngô Minh Toàn

Thạc sĩ

Chuyên viên

nmtoan@cdvl.edu.vn

5

Huỳnh Thị Kim Chi

Đại học

Giảng viên

htkchi@cdvl.edu.vn

6

Võ Cao Thức

Đại học

Chuyên viên

vcthuc@cdvl.edu.vn

7

Nguyễn Thị Trà My

Đại học

Chuyên viên

nttmy@cdvl.edu.vn

8

Trần Thị Phụng

Đại học

Chuyên viên

ttphung@cdvl.edu.vn

9

Nguyễn Duy Tân

Đại học

Chuyên viên

ndtan@cdvl.edu.vn

10

Nguyễn Thị Quốc Minh

Trung cấp

Nhân viên

ntqminh@cdvl.edu.vn

11

Lê Thị Kiều Nhi

Trung cấp

Nhân viên

ltknhi@cdvl.edu.vn

12

Trần Thị Thu Thủy

 

Nhân viên

tttthuy@cdvl.edu.vn

 

Hình tập thể phòng Kế hoạch tổng hợp

 

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG

1. Chức năng:

Tham mưu cho Ban giám hiệu về công tác: Tổ chức và cán bộ, chính sách cán bộ; công tác hành chính tổng hợp, văn thư, lưu trữ; tổ chức phục vụ có hiệu quả cho nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, đối nội, đối ngoại của nhà trường; xây dựng và quản lý cơ sở vật chất, mua sắm, sửa chữa, trang thiết bị; đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và tổ chức phục vụ có hiệu quả cho nhiệm vụ quản lý website công tác thư viện của nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

a) Công tác Tổ chức - Hành chính

- Theo dõi về tư tưởng, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan để làm cơ sở tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc bố trí, sắp xếp nhân sự; quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ.

- Lập kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ công chức, viên chức;

- Lập các thủ tục thành lập các bộ phận trong Nhà trường; soạn thảo các quyết định thành lập các ban; hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật; trưởng, phó bộ môn; điều động, thuyên chuyển viên chức; cử viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng; đi công tác trong và nước ngoài; bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ lãnh đạo đơn vị; thu nhận viên chức vào làm việc tại Trường; khen thưởng, kỷ luật VC - LĐ theo đúng quy định của Nhà nước trình Hiệu trưởng quyết định.

- Quản lý nhân sự và hồ sơ công chức, viên chức, lao động; quản lý đất đai, nhà cửa, công trình kiến trúc và các tài sản khác của trường; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Theo dõi, phổ biến và thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với công chức, viên chức và lao động.

- Thực hiện các thủ tục trong công tác tuyển dụng, cho thôi việc, nghỉ hưu,... theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

- Theo dõi, tổng hợp công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; thư ký ghi chép các cuộc họp của trường.

- Xác nhận hồ sơ, giấy tờ cho cán bộ, công chức, viên chức theo chức năng được giao.

- Tổ chức quản lý và thực hiện công tác kế hoạch tổng hợp, công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, bảo mật trong cơ quan; tổ chức, quản lý hoạt động của các dịch vụ trong trường, khai thác có hiệu quả tài sản của Trường.

- Quản lý và xác nhận việc cắt chuyển hộ khẩu học sinh, sinh viên.

- Quản lý và điều động xe phục vụ cho công tác cơ quan. Quản lý nhà khách, tổ chức việc ăn, nghỉ cho giảng viên thỉnh giảng và khách đến làm việc.

- Theo dõi và quản lý các dịch vụ cho thuê, liên doanh liên kết.

- Đề xuất và tổ chức mở các lớp đào tạo ngắn hạn (theo sự thống nhất của UBND tỉnh): Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên; Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính; lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng, cấp sở; lớp tiếng Khmer; lớp Tiếng anh; các kỳ thi tuyển dụng, thi nâng ngạch…

- Đề xuất việc xây dựng và sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

- Phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo và các đơn vị liên quan khác tổ chức lễ khai giảng, tổng kết năm học.

b) Công tác quản trị

- Quản lý, khai thác và sử dụng tài sản và cơ sở vật chất của trường.

- Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hội nghị, hội thảo, khai giảng, tổng kết…của trường.

- Lập kế hoạch và thực hiện việc bảo quản, xây dựng, mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, điện, nước phục vụ kịp thời cho mọi hoạt động của trường.

- Chủ trì và phối hợp với phòng Kế  hoạch tài chính  kiểm tra việc bảo quản, sử dụng các tài sản, vật tư của trường, đề xuất các biện pháp xử lý cụ thể

- Bảo vệ an ninh, trật tự trong khu vực trường.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường.

c) Công tác công nghệ thông tin và thư viện

- Tổ chức, quản lý công tác thư viện, đảm bảo thông tin về tư liệu, tài liệu, giáo trình, sách báo phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của CCVC và học sinh, sinh viên.  

- Quản lý, theo dõi, cập nhật, đưa thông tin lên trang Website của trường

- Bảo trì sửa chữa hệ thống máy tính, máy in, hệ thống mạng, quản lý các phòng đa phương tiện.

d) Công tác khác

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.