16November

GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG NCKH, HTQT & QLCLGD

09:11


GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC,
HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 I. THÔNG TIN CHUNG

1.Tên đầy đủ của đơn vị: PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

2. Địa chỉ và thông tin liên hệ:

   - Địa chỉ: 112A, Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

   - Điện thoại

   - Email: pnckhhtqt@cdvl.edu.vn

II. BỘ MÁY VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Bộ máy tổ chức

- Trưởng phòng: 01

- Phó Trưởng phòng: 01

- Viên chức và giảng viên: 04

- Sơ đồ tổ chức bộ máy:

 

2. Thông tin nhân sự

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Thị Tuyết Minh

Thạc sĩ

 Trưởng phòng

nttminh@cdvl.edu.vn

2

Đặng Văn Hồng

Tiến sĩ

Phó Trưởng phòng

dvhong@cdvl.edu.vn

3

Nguyễn Lâm Nhật Quang

Đại học

Chuyên viên

nlnquang@cdvl.edu.vn

4

Nguyễn Việt Châu

Thạc sĩ

Giảng viên

nvchau@cdvl.edu.vn

5

Lê Ngọc Thủy

Đại học

Chuyên viên

lnthuy@cdvl.edu.vn

6

Nguyễn Thị Bích Trâm

Thạc sĩ

Giảng viên

ntbtram@cdvl.edu.vn

 

 

Hình tập thể phòng Nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và quản lý chất lượng giáo dục

 

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG

1. Chức năng:

Tham mưu cho Ban Giám hiệu về tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế.

Tham mưu cho Ban Giám hiệu về chiến lược và chính sách chất lượng của Trường, xây dựng và thực hiện các kế hoạch khắc phục, cải tiến, đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục của Trường.

2. Nhiệm vụ:

a. Công tác nghiên cứu khoa học

- Tổ chức xây dựng, tổng hợp kế hoạch, quản lý và điều phối các hoạt động khoa học công nghệ trong Trường; đồng thời theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, định kỳ báo cáo tình hình hoạt động khoa học công nghệ của Trường .

- Phối hợp với các viện, trung tâm và đơn vị ngoài Trường thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều phối đầu mối các hoạt động nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức quản lý, theo dõi việc thực hiện các đề tài, các hợp đồng nghiên cứu khoa học và đánh giá các kết quả nghiên cứu khoa học, kiến nghị khen thưởng các công trình khoa học được nghiệm thu đưa vào sử dụng có hiệu quả.

- Quản lý việc thực hiện các quy chế, chế độ và quy định khoa học công nghệ thống nhất trong toàn Trường.

- Tổ chức giới thiệu những thành tựu khoa học - kỹ thuật và chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất, gắn nghiên cứu khoa học với thực tế, thiết thực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

- Thiết lập, mời gọi, tiếp nhận, quản lý các dự án.

- Quản lý công tác xuất bản tư liệu khoa học, thông tin nội bộ, kỷ yếu, các hoạt động sáng kiến, sáng chế, phát minh.                     

- Phối hợp với các đơn vị chức năng để giải quyết những vấn đề về cán bộ khoa học, lao động, thiết bị vật tư, kinh phí, kỹ thuật an toàn lao động, các chế độ chính sách có liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ của Trường theo các chế độ chính sách đã ban hành.

- Phối hợp với Phòng Chính trị và công tác học sinh sinh viên và Phòng Quản lý đào tạo tư vấn, theo dõi hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

b. Công tác hợp tác quốc tế

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho giảng viên, viên chức thông qua các chương trình hợp tác trong và ngoài nước.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học.

- Làm thủ tục cho đoàn ra, đoàn vào.

- Thực hiện chế độ báo cáo nội dung tiếp xúc và làm việc với các tổ chức, cá nhân người nước ngoài cho cơ quan cấp trên và cơ quan chức năng.

c. Công tác quản lý chất lượng giáo dục

- Xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng của nhà trường theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.

- Tổ chức triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường như: công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục, tự đánh giá chương trình đào tạo, khảo sát hoạt động giảng dạy của giảng viên,…

- Công bố công khai các kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng đào tạo trên website và các phương tiện thông tin khác của Trường.

- Lập kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém về chất lượng đào tạo của Trường sau khi được đánh giá, kiểm định và công bố công khai kế hoạch đó.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị định kỳ tổ chức thu thập ý kiến, khảo sát, điều tra phục vụ cho công tác đảm bảo chất lượng của Trường.

- Tổ chức lưu giữ và bảo mật cơ sở dữ liệu của Trường về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục.

d. Công tác khác

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.