05September

TÀI LIỆU BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

08:09


 

 

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI LIỆU BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

 (Cập nhật ngày 30/9/2022)

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 439/QĐ-CĐVL ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Trường Cao đẳng Vĩnh Long)

TT

Tên tài liệu

Mã hóa

Ngày ban hành

Lần

Cá nhân/Đơn vị
biên soạn

 

BH

BAN GIÁM HIỆU (3)

 

 

 

 

1.       

Sổ tay chất lượng

CĐVL-STCL

30/9/2021

1

 

2.       

Chính sách chất lượng

CĐVL-CSCL

30/9/2021

1

P.NCKH, HTQTvà QLCLGD

3.       

Mục tiêu chất lượng

CĐVL-MTCL

30/9/2021

1

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP (15)

 

 

 

1.       

Quy trình tuyển dụng viên chức

KHTH -QT-01

30/9/2021

1

P.KHTH

2.       

Quy trình đào tạo bồi dưỡng VC

KHTH -QT-02

30/9/2021

1

P.KHTH

3.       

Quy trình điều động, bổ nhiệm

KHTH -QT-03

30/9/2021

1

P.KHTH

4.       

Quy trình đánh giá xếp loại VC

KHTH -QT-04

30/9/2021

1

P.KHTH

5.       

Quy trình xét sáng kiến

KHTH -QT-05

30/9/2021

1

P.KHTH

6.       

Quy trình thi đua khen thưởng viên chức

KHTH -QT-06

30/9/2021

1

P.KHTH

7.       

Quy trình mua sắm tài sản

KHTH -QT-07

30/9/2021

1

P.KHTH

8.       

Quy trình mua vặt tư thực hành, thực tập

KHTH -QT-08

30/9/2021

1

P.KHTH

9.       

Quy trình đưa thông tin lên mạng nội bộ

KHTH-QT-09

30/9/2021

1

P.KHTH

10.  

Quy trình quản lý văn thư

KHTH-QT-10

30/9/2021

1

P.KHTH

11.  

Quy trình quản lý Thư viện

KHTH-QT-11

30/9/2021

1

P.KHTH

12.  

Quy trình kiểm kê tài sản

KHTH-QT-12

30/9/2021

1

P.KHTH

13.  

Quy trình bảo trì và sửa chữa tài sản

KHTH-QT-13

30/9/2021

1

P.KHTH

14.  

Quy trình xử lý kỷ luật

KHTH-QT-14

30/9/2021

1

P.KHTH

15.  

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường

KHTH-QC-15

30/9/2021

1

P.KHTH

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH (2)

 

 

 

1.    

Quy trình thu - chi - thanh toán

KHTC-QT-01

30/9/2021

1

P. KHTC

2.    

Quy chế chi tiêu nội bộ

KHTC-QC-02

30/9/2021

1

P. KHTC

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO (28)

 

 

 

1.       

Quy trình đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

QLĐT-QT-01

30/9/2021

1

P. QLĐT

2.       

Quy trình tuyển sinh

QLĐT-QT-02

30/9/2021

1

P. QLĐT

3.       

Quy trình đào tạo học sinh sinh viên

QLĐT-QT-03

30/9/2021

1

P. QLĐT

4.       

Quy trình mời giảng

QLĐT-QT-04

30/9/2021

1

P. QLĐT

5.       

Quy chế chấm thi

QLĐT-QC-05

02/8/2021

1

P. QLĐT

6.       

Quy trình đánh giá kết quả học tập

QLĐT-QT-06

30/9/2021

1

P. QLĐT

7.       

Quy trình tổ chức thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp

QLĐT-QT-07

30/9/2021

1

P. QLĐT

8.       

Quy trình biên soạn - kiểm soát đề thi kết thúc môn học, đề thi tốt nghiệp

QLĐT-QT-08

22/10/2020

1

P. QLĐT

9.       

Quy trình xây dựng ngân hàng đề thi

QLĐT-QT-09

18/3/2021

1

P. QLĐT

10.  

Hướng dẫn lập thời khoá biểu

QLĐT-HD-10

30/9/2021

1

P. QLĐT

11.  

Quy trình cấp văn bằng chứng chỉ

QLĐT-QT-11

30/9/2021

1

P. QLĐT

12.  

Quy trình quản lý điểm và bài thi

QLĐT-QT-12

02/8/2021

1

P. QLĐT

13.  

Quy trình tuyển sinh liên kết

QLĐT-QT-13

30/9/2021

1

P. QLĐT

14.  

Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần (hình thức trực tiếp)

QLĐT-QT-14

30/9/2021

1

P.QLĐT

15.  

Quy trình đăng ký giảng dạy

QLĐT-QT-15

30/9/2021

1

P.QLĐT

16.  

Quy trình đăng ký học tín chỉ

QLĐT-QT-16

30/9/2021

1

P.QLĐT

17.  

Quy định chế độ làm việc của nhà giáo

QLĐT-QT-17

30/9/2021

1

P.QLĐT

18.  

Quy chế tuyển sinh

QLĐT-QT-18

30/9/2021

1

P.QLĐT

19.  

Quy trình đánh giá, xếp loại nhà giáo

QLĐT-QT-19

30/9/2021

1

P.QLĐT

20.  

Quy định về các loại hồ sơ, sổ sách

QLĐT-QT-20

30/9/2021

1

P.QLĐT

21.  

Quy trình kê khai giờ thực hiện nhiệm vụ

QLĐT-QT-21

30/9/2021

1

P.QLĐT

22.  

Quy trình miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập

QLĐT-QT-22

30/9/2021

1

P.QLĐT

23.  

Quy trình dạy học trực tuyến

QLĐT-QT-23

30/9/2021

1

P.QLĐT

24.  

Quy trình tiếp nhận, xử lý và xác nhận các loại hồ sơ thuộc Phòng Quản lý đào tạo Trường Cao đẳng Vĩnh Long

QLĐT-QT-24

30/9/2021

1

P.QLĐT

25.  

Quy trình xây dựng chương trình đào tạo, chương trình môn học

QLĐT-QT-25

30/9/2021

1

P.QLĐT

26.  

Quy trình thực tập (tốt nghiệp/thực tập nghề nghiệp rèn nghề thực tập chuyên môn/thực tập ngoại khóa)

QLĐT-QT-26

18/02/2022

1

P.QLĐT

27.  

Quy trình thực tập doanh nghiệp/cơ quan chuyên môn của giảng viên

QLĐT-QT-27

18/02/2022

1

P.QLĐT

28.  

Quy trình biên soạn và phát hành giáo trình

QLĐT-QT-28

28/02/2022

1

P.QLĐT

PHÒNG CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC HSSV (9)

 

 

1.       

Quy trình tiếp nhận, giải quyết, phản hồi ý kiến khách hàng

CT-CTHSSV-QT-01

30/9/2021

1

P. CT&CTHSSV

2.       

Quy trình đánh giá mức độ hài lòng của HSSV

CT-CTHSSV-QT-02

30/9/2021

1

P. CT&CTHSSV

3.       

Quy trình chấm điểm rèn luyện của HSSV

CT-CTHSSV-QT-03

30/9/2021

1

P. CT&CTHSSV

4.       

Quy trình quản lý HSSV ở ký túc xá

CT-CTHSSV-QT-04

30/9/2021

1

P. CT&CTHSSV

5.       

Quy chế phối hợp quản lý HSSV

CT-CTHSSV-QC-05

30/9/2021

1

P. CT&CTHSSV

6.       

Quy định về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy theo học chế tín chỉ

CT-CTHSSV-QĐ-06

30/9/2021

1

P. CT&CTHSSV

7.       

Quy định sửa đổi, bổ sung về học phí và hình thức xử lý  HSSV không  nộp HP đúng thời hạn

CT-CTHSSV-QĐ-07

30/9/2021

1

P. CT&CTHSSV

8.       

Quy chế công tác HSSV

CT-CTHSSV-QC-08

30/9/2021

1

P. CT&CTHSSV

9.       

Quy định xóa tên HSSV

CT-CTHSSV-QĐ-09

30/9/2021

1

P. CT&CTHSSV

PHÒNG THANH TRA VÀ PHÁP CHẾ (3)

 

 

 

1.       

Quy trình kiểm tra nội bộ

TT& PC-QT-01

30/9/2021

1

P.TT&PC

2.       

Quy tắc ứng xử và đạo đức nhà giáo

TT& PC-QT-02

30/9/2021

1

P.TT&PC

3.       

Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn

TT& PC-QT-03

30/9/2021

1

TT& PC

PHÒNG NCKH – HTQT VÀ QLCLGD (13)

 

 

 

1.       

Quy trình thực hiện đề tài NCKH cấp khoa, SKKN

NCKH-QT-01

30/9/2021

1

P. NCKH-HTQT&QLCLGD

2.       

Quy trình thực hiện đề tài NCKH cấp trường

NCKH-QT-02

30/9/2021

1

P. NCKH-HTQT&QLCLGD

3.       

Quy định về công tác NCKH

NCKH-QĐ-03

30/9/2021

1

P. NCKH-HTQT&QLCLGD

4.       

Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo

NCKH-QC-04

30/9/2021

1

P. NCKH-HTQT&QLCLGD

5.       

Hướng dẫn thủ tục quản lý đoàn nước ngoài đến trường làm việc và đoàn ra nước ngoài công tác

NCKH-HD-05

30/9/2021

1

P. NCKH-HTQT&QLCLGD

6.       

Quy định về hệ thống bảo đảm chất lượng Trường CĐ Vĩnh Long

NCKH-QĐ-06

21/9/2021

1

P. NCKH-HTQT&QLCLGD

7.       

Quy trình đánh giá rủi ro và cơ hội

NCKH -QT-07

30/9/2021

1

P. NCKH-HTQT&QLCLGD

8.       

Quy trình kiểm soát kết quả công việc/sản phẩm không phù hợp

NCKH -QT-08

30/9/2021

1

P. NCKH-HTQT&QLCLGD

9.       

Quy trình đánh giá nội bộ

NCKH -QT-09

30/9/2021

1

P. NCKH-HTQT&QLCLGD

10.  

Quy trình khắc phục - phòng ngừa - cải tiến

NCKH -QT-10

30/9/2021

1

P. NCKH-HTQT&QLCLGD

11.  

Quy trình phân tích dữ liệu

NCKH -QT-11

30/9/2021

1

P. NCKH-HTQT&QLCLGD

12.  

Quy trình kiểm soát tài liệu

NCKH -QT-12

30/9/2021

1

P. NCKH-HTQT&QLCLGD

13.  

Quy trình kiểm soát hồ sơ

NCKH -QT-13

30/9/2021

1

P. NCKH-HTQT&QLCLGD

KHOA  (2)

 

 

 

 

1.       

Quy trình đánh giá một tiết giảng

KHOA-QT-01

30/9/2021

1

Khoa KHCB

2.       

Hướng dẫn đánh giá kỹ năng của giảng viên

KHOA-HD-02

30/9/2021

1

Khoa Ngoại ngữ

Danh sách này có 75 tài liệu. XEM VĂN BẢN>>

(Lưu hành nội bộ)