25June

Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Y tế

07:06

Căn cứ Thông báo số 2323/TB-ĐHTV, ngày 23/6/2021 của Trường Đại học Trà Vinh về việc chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế năm 2021. 


Trường Cao đẳng Vĩnh Long thông báo chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế năm 2021, cụ thể như sau:

 

Tải thông báo tại đây>>

Mẫu PHIẾU ĐĂNG KÝ BỒI DƯỠNG CDNN NGÀNH Y TẾ